Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Петрова Валентина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПАЛЯНИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Шевченка,60
4. Код за ЄДРПОУ 00378767
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-09-89 22-09-89
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 64 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00378767.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2017 припинено повноваження Ревiзор Коверга Людмила Iванiвна ЕА 699783
11.01.2000 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0.15
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзора, звiльнено: Ревiзор Коверга Людмила Iванiвна (паспорт ЕА 699783 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.11.01.2000), розмiр пакета акцiй: 500 грн.(0,15%). На посадi перебувала з 14.04.2014 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 припинено повноваження Директор Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31 вiд 31.03.2017 року) в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, припинено повноваження: Директор Петрова Валентина Миколаївна (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 30.05.2014 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Директор Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31 вiд 31.03.2017 року) в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, обрано: Директор Петрова Валентина Миколаївна (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв iншi посади не займала. На посаду обрана на невизначений термiн до переобрання. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.