Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Петрова Валентина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПАЛЯНИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Шевченка,60
4. Код за ЄДРПОУ 00378767
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-09-89 22-09-89
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00378767.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Арбузов Валерiй Олександрович ЕА 857211
31.08.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Арбузов Валерiй Олександрович (паспорт ЕА 857211 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.08.2001), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебував з 18.04.2013 р. по 01.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 звільнено Член наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
16.182
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Швець Денис Володимирович (паспорт ЕА 088420 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 30.04.1996), розмiр пакета акцiй: 217740 шт.; 54 435 грн.; 16,182%. На посадi перебував з 18.04.2013 р. по 01.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 звільнено Член наглядової ради Гришков Руслан Вiкторович ЕА 658641
14.09.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
16.182
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Гришков Руслан Вiкторович (паспорт ЕА 658641 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.09.1999), розмiр пакета акцiй: 217740 шт.; 54 435 грн.; 16,182%. На посадi перебував з 18.04.2013 р. по 01.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член наглядової ради Сас Олег Федорович ЕА 719936
07.04.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0007
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Сас Олег Федорович (паспорт ЕА 719936 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.04.2000), розмiр пакета акцiй: 10 шт.; 2,50 грн.; 0,0007%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний енергетик ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
16.182
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Швець Денис Володимирович (паспорт ЕА 088420 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 30.04.1996), розмiр пакета акцiй: 217740 шт.; 54 435 грн.; 16,182%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПрАТ "ФОРМУЛА". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член наглядової ради Гришков Руслан Вiкторович ЕА 658641
14.09.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
16.182
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Гришков Руслан Вiкторович (паспорт ЕА 658641 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.09.1999), розмiр пакета акцiй: 217740 шт.; 54 435 грн.; 16,182%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй ТОВ "СП "ЛIГУРIЯ", менеджер ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Голова наглядової ради Сас Олег Федорович ЕА 719936
07.04.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0007
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 01.04.2016 року (протокол №2016/04/01 вiд 01.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано: Член Наглядової Ради Сас Олег Федорович (паспорт ЕА 719936 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.04.2000), розмiр пакета акцiй: 10 шт.; 2,50 грн.; 0,0007%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний енергетик ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.