Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Петрова Валентина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПАЛЯНИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Шевченка,60
4. Код за ЄДРПОУ 00378767
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-09-89 22-09-89
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00378767.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 19.02.2016 19.02.2016 фізична особа 22.405 0
Зміст інформації:
19.02.2016 року ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної особи 1, зменшився з 301 480 (75 370 грн., 22,4048%) до 0 простих іменних акцій (0 грн., 0% статутного капіталу).
2 19.02.2016 19.02.2016 фізична особа 7.669 16.659
Зміст інформації:
19.02.2016 року ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної особи 2, збільшився з 100 500 (25 125 грн., 7,6688%) до 224 170 простих іменних акцій (56 042,50 грн., 16,6594% статутного капіталу), що є більше ніж 10% статутного капіталу.