Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.03.2018
Дата публікації 27.02.2018 09:31:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАЛЯНИЦЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00378767,

місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "30" березня 2018 року о 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "30" березня 2018 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 345 600 шт., в тому числі голосуючих – 932 650 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах "26" березня 2018 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

 • Шаповал Анну Михайлівну – голова лічильної комісії;;

 • Чернявська Юлія Іванівна;

 • Ткаченко Олена Валеріївна.

 

2. Друге питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;

4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;

 • виступи - до 3 хвилин;

 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;

 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт директора Товариства взяти до уваги, роботу директора Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2017 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік;

 2. дивіденди за 2017 рік не нараховувати;

 3. затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1. перший проект рішення по шостому питанню порядку денного Зборів акціонерів:

внести зміни до статуту Товариства та включити до нього п. 10.1., а саме: "На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій";

2. другий проект рішення по шостому питанню порядку денного Зборів акціонерів:

внести зміни до статуту Товариства та включити до нього наступні пункти:

 • 10.2. На Товариство поширюються вимоги, визначені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

 • 10.3. На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов’язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

 • 10.4. Особливістю поширення дії ст.65-2 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства" на діяльність Товариства є те, що на Товариство поширюється дія ст.65-2 щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, в порядку передбаченому законодавством України, а дія ст.65-3 щодо обов’язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів – не поширюється.

 

3. третій проект рішення по шостому питанню порядку денного Зборів акціонерів:

 • внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;

 • затвердити нову редакцію статуту Товариства;

 • уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту;

 • уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити дію положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ", яке було затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 року.

 

8 Восьме питання проекту порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  затвердити положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ".

 

9. Дев'яте питання проекту порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

 2. кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

 3. угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

 4. угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

 5. угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

 6. угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

 7. договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;

 8. цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

 9. угоди будівельного підряду;

 10. лізингу;

 11. угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

 12. угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

 13. угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

 14. договори комерційної концесії та спільної діяльності;

 15. договори позики;

 16. договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

 17. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

 18. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 200 млн. гривень;

 19. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://00378767.smida.gov.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

 Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Швець Денис Володимирович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

 • для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2017 рік

2016 рік

Усього активів

46055

46406

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7423

8190

Запаси

33338

33282

Сумарна дебіторська заборгованість

1229

1010

Гроші та їх еквіваленти

15

26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-14107

-14413

Власний капітал

-12854

-12860

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

336,4

336,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

58909

59266

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-33,1

8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1345600

1345600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,24535)

0,00032

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 27.02.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2018
(дата)