Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.03.2017
Дата публікації 28.02.2017 15:49:09
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАЛЯНИЦЯ" (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00378767), місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "31" березня 2017 року о 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 другий поверх приміщення адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "31" березня 2017 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "27" березня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про склад акціонерів, про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

10. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

11. Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00378767.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

51589

46406

Основні засоби

8980

8190

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

32703

33282

Сумарна дебіторська заборгованість

925

1010

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

26

Нерозподілений прибуток (збиток)

-13957

-14413

Власний капітал

-12704

-12860

Статутний капітал

336,4

336,4

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

64293

59266

Чистий прибуток (збиток)

10

8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1345600

1345600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

4

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 року.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ",

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 31.03.2017 РОКУ.

 

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

 • Шаповал Анну Михайлівну – голова лічильної комісії;;
 • Чернявська Юлія Іванівна;
 • Ткаченко Олена Валеріївна.

 

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням наглядової ради від 01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 від 01.02.2017 року), а саме: бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт директора Товариства взяти до уваги, роботу директора Товариства визнати задовільною.

 

 

5. П'яте питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт ревізора Товариства взяти до уваги; висновки ревізора по результатам перевірки – затвердити.

 

6. Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік..

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;
 2. суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про склад акціонерів, про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. з метою приведення інформації щодо складу засновників Товариства, що зазначена в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до актуальної інформації на сьогоднішній день:
 • виключити з ЄДР, в зв'язку з закінченням процесу приватизації, інформацію про РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ як засновника Товариства з часткою у статутному капіталі у розмірі 336400,00 гривень;
 • включити до ЄДР узагальнюючий запис щодо засновників Товариства, а саме: "Акціонери товариства згідно реєстру акціонерів – 100%" з загальною часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 336400,00 гривень.
 1. внести до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу управління, у відповідності до інформації, що міститься в статуті Товариства, а саме: вищий орган – загальні збори акціонерів; контролюючий – наглядова рада; виконавчий орган - директор;
 2. змінити адресу місцезнаходження Товариства з "25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60" на "25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60" та внести відповідні зміни до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

8 Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
 2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;
 3. уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту;
 4. уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

 

9. Дев'яте питання порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити положення про наглядову раду Товариства.

 

10. Десяте питання порядку денного: Про припинення повноважень ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження ревізора Товариства, що був обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2014 року, датою припинення повноважень ревізора Товариства визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

11. Одинадцяте питання порядку денного: Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ревізора Товариства не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передати незалежному аудитору.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)