Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.04.2016
Дата публікації 26.02.2016 18:23:39
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 01.04.2016 10.00 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 28.03.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту директора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.

6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:

Найменування показника

Період (тис.грн)

2014 рік

2015рік

Усього активів

51323

51589

Основні засоби

10326

8980

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

32127

32703

Сумарна дебіторська заборгованість

771

925

Грошові кошти та їх еквіваленти

20

26

Нерозподілений прибуток (збиток)

-14203

-13957

Власний капітал

-12742

-12704

Статутний капітал

336,4

336,4

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

64065

64293

Чистий прибуток (збиток)

-2726

10

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1345600

1345600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2016
(дата)