Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 15:06:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 01.04.2015 10.00 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi). 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 26.03.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року,та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 51323 53764 Основні засоби 10326 13370 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 32127 31357 Сумарна дебіторська заборгованість 771 1271 Грошові кошти та їх еквіваленти 20 13 Нерозподілений прибуток -14203 -11477 Власний капітал -12742 -10016 Статутний капітал 336 336 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 64065 63780 Чистий прибуток (збитки) -2726 -2471 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 20 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)