Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 11:06:20
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 01.04.2015 10.00 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi). 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 26.03.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 51323 53764 Основні засоби 10326 13370 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 32127 31357 Сумарна дебіторська заборгованість 771 1271 Грошові кошти та їх еквіваленти 20 13 Нерозподілений прибуток -14203 -11477 Власний капітал -12742 -10016 Статутний капітал 336 336 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 64065 63780 Чистий прибуток (збитки) -2726 -2471 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 20 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)