Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Дата публікації 12.03.2014 17:49:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.04.2014 10.00 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, Ленiнський район, вулиця Шевченка, будинок 60, кабiнет головного бухгалтера (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 08.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту директора Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора товариства за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.
6. Про припинення повноважень ревiзора Товариства.
7. Обрання ревiзора Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет головного бухгалтера (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 53764 57282
Основні засоби 13370 15320
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 31357 30367
Сумарна дебіторська заборгованість 1271 3289
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 184
Нерозподілений прибуток -11477 -9006
Власний капітал -10016 -7545
Статутний капітал 336 336
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 63780 64827
Чистий прибуток (збитки) -2471 -1531
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 36
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 46 Бюлетень Цiннi папери України від 12.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)