Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 18:48:13
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.03.2013 10.00 . Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет головного бухгалтера (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 12.03.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту Директора товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора товариства за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради,
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:30 години за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60 (кабiнет головного бухгалтера (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi)), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 57282 53665
Основні засоби 15320 15932
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 30367 29830
Сумарна дебіторська заборгованість 3289 3049
Грошові кошти та їх еквіваленти 184 114
Нерозподілений прибуток -9006 -7480
Власний капітал -7545 -6019
Статутний капітал 336 336
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 64827 59684
Чистий прибуток (збитки) -1531 -1600
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 424
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 46 Бюлетень Цiннi папери України від 12.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)