Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.04.2012 10.00 м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, примiщення їдальнi
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
3. Розгляд звiту Директора товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2011 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора товариства за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора товариства за 2011 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Вiдповiдно до ст.36 Закону України "Про акцiонернi товариства" до дня скликання загальних зборiв акцiонери (представники акцiонерiв) мають можливiсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, в адмiнiстративному примiщеннi ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" (приймальня директора) у робочi днi з 9:00 години до 15:00 години. Особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Шаповал Анна Михайлiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 53665 55113
Основні засоби 15932 15411
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 29830 28586
Сумарна дебіторська заборгованість 3049 4240
Грошові кошти та їх еквіваленти 114 362
Нерозподілений прибуток -7480 -5880
Власний капітал -6019 -4419
Статутний капітал 336 336
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 59684 59532
Чистий прибуток (збитки) -1600 -1772
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 424 510
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень. Цiннi папери України від 15.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)