Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.02.2011
Дата публікації 18.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15.04.2011 10.00 м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, примiщення їдальнi
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.04.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту.
2. Затвердження звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та про напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк.
5. Про визначення типу та про змiну найменування товариства.
6. Затвердження нової редакцiї Статуту товариства.
7. Затвердження положень товариства.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї або обрання Ревiзора Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 55113 49875
Основні засоби 15411 15882
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 28586 22129
Сумарна дебіторська заборгованість 4240 5533
Грошові кошти та їх еквіваленти 362 595
Нерозподілений прибуток --- ---
Власний капітал -4419 -2647
Статутний капітал 336 336
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 59532 52522
Чистий прибуток (збитки) -1772 -1201
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 510 534
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 30 Бюлетень. Цiннi папери України від 17.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Петрова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2011
(дата)